Saturday, 12 May 2012

Self-portrait with sad eyes, San Francisco, California, 1989


1 comment:

Sahara said...

sad eyez lopez!!! no seas triste PIO MIO.

-left eye martinez